Kaplica św. Brata Alberta w Dąbrówce Tuchowskiej

Kaplica św. Brata Albert w Dąbrówce Tuchowskiej

Najmłodsza córa parafii tuchowskiej – kaplica w Dąbrówce Tuchowskiej

Proboszcz tuchowski ks. Franciszek Kukla chciał parafianom, poprzez skrócenie im drogi do kościoła, ułatwić spełnianie praktyk religijnych. Gorliwie zatem popierał budowę kościołów filialnych i cieszył się, gdy miejscowości z takimi świątyniami (np. Burzyn, Buchcice) zostawały parafiami. Ostatnią wioską w której powstało miejsce kultu była Dąbrówka Tuchowska, położona wzdłuż drogi nr 977, w bezpośrednim sąsiedztwie Tuchowa. Po odejściu z parafii wikariusza ks. Józefa Janusa, który miał zleconą katechizację dzieci z Dąbrówki Tuchowskiej i opiekę duszpasterską nad mieszkańcami tej wioski, jego miejsce zajął przybyły z parafii Ducha Świętego w Mielcu, ks. mgr Kazimierz Duś, który podjął z proboszczem współpracę w zakresie budowy kaplicy w ostatniej wiosce parafii, która nie miała swojej świątyni. Rodak tuchowski ks. Wiesław Krzyżanowski ofiarował parafii parcelę 271/2 o powierzchni 0,46 ha, z rodzinnej posiadłości. Akt notarialny nr 9070/1986 sporządzono 9 grudnia 1986 roku, a kilka miesięcy później, w lutym 1987 roku, zebranie wiejskie podjęło decyzję o budowie kaplicy. Powołano więc komitet budowy. W jego skład weszli: Elżbieta Gierałt, Maria Serafin, Anna Serafin (skarbnik), Zofia Pękala, Zofia Kałużna (sprawy aprowizacji pracowników budowy), Aleksander Reczkowski, Mieczysław Bernal, Jan Mleczko, Wiesław Smoleński, Stanisław Łazarek, Roman Grzenia, Stanisław Siwak, Wojciech Michalik, Jan Baranowski, Jan Wątroba i Władysław Lenart. Z ramienia parafii prace koordynował ks. Kazimierz Duś, a po jego przeniesieniu w 1990 roku do parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu, ks. mgr Andrzej Kalita, przybyły z Ropczyc

Kamień węgielny został poświęcony przez papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty w Tarnowie 10 czerwca 1987 roku. Pierwszą mszę świętą na placu budowy odprawił ks. Franciszek Kukla w dniu 5 września 1987 roku. Poświęcenie krzyża i placu pod budowę,  przez ks. Kazimierza Dusia, miało miejsce 25 września 1988 roku. Projekt techniczny kaplicy i sal katechetycznych opracowali architekci Marzanna i Piotr Miłkowscy z Tuchowa. Komisja Sztuki Kościelnej Kurii Diecezjalnej zatwierdziła go do realizacji w dniu 17 października 1988 roku. Po pozytywnym zaopiniowaniu go przez Urząd Wojewódzki w Tarnowie  (28-03-1989 nr BUA-8330/S/10/83/223/89) Urząd Miasta i Gminy  w Tuchowie w dniu 23 maja 1989 r. wydał pozwolenie (Nr  8381/53/89) na budowę.

Na początku październiku 1989 roku zrobiono wykopy i – 5 października 1989 r. -rozpoczęto betonowanie fundamentów. Dzięki aktywności  sołtysów, najpierw Jana Wątroby, a potem Andrzeja Mleczki, i wysiłkowi mieszkańców, budowa rosła w oczach. Na patrona kaplicy komitet budowy, na swym posiedzeniu w dniu 25 marca 1990 roku,  wybrał  św. Alberta (Adama) Chmielowskiego, który w 1983 roku w Krakowie został wyniesiony na ołtarze, a w trakcie budowy (1989) został ogłoszony świętym. W sobotę, 5 maja 1990 roku murarz Kazimierz Mikos położył pierwszy pustak i w imię Boże rozpoczął wznoszenie murów kaplicy.

W niedzielę, 9 września 1990 roku o godz. 11:00 wikariusz generalny Diecezji Tarnowskiej bp Władysław Bobowski  podczas koncelebrowanej mszy świętej z pięcioma kapłanami (Ks. Władysław Gibała – dziekan tuchowski, ks. Franciszek Kukla – proboszcz parafii św. Jakuba w Tuchowie, ks. Wiesław Krzyżanowski – rodak i proboszcz w Ostrowie koło Ropczyc, o. mgr lic. Jan Rzepiela CSsR – Tuchów, ks. mgr Kazimierz Duś – wikariusz par. św. Kazimierza w Nowym Sączu),  dokonuje (przy pomocy Mieczysława Bernala i Jana Wątroby) wmurowania kamienia węgielnego.

Oto jego treść:

Akt wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kaplicy p.w. św. Alberta – Adama Chmielowskiego w Dąbrówce Tuchowskiej parafia św. Jakuba Ap. w Tuchowie

„KRÓLOWI WIEKÓW, NIEŚMIERTELNEMU, NIEWIDZIALNEMU, BOGU SAMEMU CZEŚĆ I CHWAŁA” Dnia 10 września Roku Pańskiego 1990, w 23 niedzielę zwykłą, za pontyfikatu Papieża Jana Pawła II., kiedy Prymasem Polski był J. Em. Ks. Kardynał Józef Glemp, a nuncjuszem Stolicy Apostolskiej dla Polski został J. E. Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk, Metropolitą Krakowskim J. E. Ks. Kardynał Franciszek Macharski, rządy Diecezji Tarnowskiej po śmierci nieodżałowanego Ordynariusza J. E. Ks. Arcybiskupa + Jerzego Ablewicza sprawował Administrator Diecezji J. E. Ks. Biskup Dr Piotr Bednarczyk, obowiązki proboszcza Parafii św. Jakuba w Tuchowie pełnił ks. Franciszek Kukla, a opieką swoją budowę kaplicy w Dąbrówce Tuch. otaczał wikariusz Parafii św. Jakuba Ap. St. w Tuchowie ks. Kazimierz Duś i jego następca Ks. Mgr Andrzej Kalita; J. E. Ks. Biskup dr Władysław Bobowski, Wikariusz Generalny Diecezji Tarnowskiej wmurował poświęcony przez Ojca Św. Jana Pawła II w dn. 10.06.1987 r. w Tarnowie , kamień węgielny w ściany będącej w budowie kaplicy p. w. Alberta – Adama Chmielowskiego w Dąbrówce Tuchowskiej, parafia Św. Jakuba Ap. St. W Tuchowie, w obecności kapłanów i wiernych parafii św. Jakuba Ap. W Tuchowie, jak również w obecności Kapłanów i wiernych sąsiednich parafii i miejscowości.

Projekt architektoniczny wykonali pp. Arch. Inż. Mgr Marzanna i Arch mgr Piotr Miłkowscy z Tuchowa, którzy też sprawowali nadzór nad budową.

Projekt konstrukcyjny przygotował Arch. Inż. Jerzy Stanisz z Krakowa, kierownikiem budowy był mistrz budowlany Edward Łątka z Tuchowa. Parcela pod budowę kaplicy została podarowana miejscowości rodzinnej przez Rodaka pochodzącego z Tej miejscowości Ks. Kanonika Wiesława Krzyżanowskiego, proboszcza z Parafii Ostrów, k. Ropczyc, a trudu budowy podjęli się ofiarnie wszyscy mieszkańcy Dąbrówki Tuchowskiej.

Niech ten kamień węgielny wmurowany w ściany nowej świątyni będzie symbolem wdzięczności Bogu w Trójcy Jedynemu za błogosławieństwo w dziele budowy świadectwem wierności Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Chrystusowemu, a także znakiem jedności z Ojcem Św. Janem Pawłem II i z całym Ludem Bożym obecnego pokolenia wszystkich mieszkańców Dąbrówki Tuchowskiej.

Na wieczną pamiątkę tego historycznego dla Dąbrówki Tuchowskiej wydarzenia, niniejszy akt, własnoręcznie przez Biskupa Wikariusza Generalnego Diecezji Tarnowskiej zostaje podpisany i w kamień węgielny wmurowany.

Dąbrówka Tuchowska. Dn. 09 . września 1990 r.                                  / + Władysław Bobowski/

                                              Pieczęć okrągła  z napisem w otoku                Wikariusz Generalny

                                             CURIA DIOCESANA TARNOVIENSIS

 Uroczystość zgromadziła 21 kapłanów, przybyła także s. Benedykta (Barbara) Lachowicz SBDNP ze Stalowej Woli i prawie wszyscy mieszkańcy wioski.  Od wizytacji kanonicznej w lutym 1991 roku w każdą niedzielę w Dąbrówce Tuchowskiej jest odprawiana msza święta.

Prace postępowały szybko. W lipcu 1991 roku zabetonowano drugi strop, w listopadzie konstrukcję dachową pokryto blachą, umieszczając (18. listopada) na szczycie kaplicy krzyż wykonany przez Andrzeja Mleczkę i Jana Gierałta. W 1992 roku wstawiono okna i przystąpiono do betonowania i układania posadzki. W 1993 wykonano tynki wewnętrzne i niezbędne instalacje. Dzięki zapałowi mieszkańców, pięć lat po rozpoczęciu budowy, kaplica była gotowa.

Jej powierzchnia wynosi 150 m², chór ma 30 m², a zakrystia 14 m². Do kaplicy przylegają  dwie sale (31 m² i 22 m²) pokoik 6 m² i sanitariaty. Wykończono je z pomocą Urzędu Miasta, bo w szkole prowadzono remont i młodsze klasy miały zajęcia w tych salach. Dzisiaj służą one jako zaplecze kaplicy. Poświęcenie kaplicy miało miejsce w niedzielę 11 września 1994 roku, o godzinie 16:00. Uroczystości przewodniczył  wikariusz generalny Diecezji Tarnowskiej bp Józef Gucwa. Kaplica posiada centralne ogrzewanie na paliwo gazowe.

Staraniem Stanisława Łazarka obok kaplicy zawisły trzy dzwony. Ponieważ był to duży wydatek finansowy zwrócono się z apelem do mieszkańców i przedsiębiorców o pomoc w ich fundacji. Zamówiono je i wykonano w Odlewni Dzwonów i Pomników FELCZYŃSCY w Gliwicach. Największy dzwon o imieniu MARYJA ufundowali mieszkańcy Dąbrówki Tuchowskiej. Rodzina Leszka Borguli ufundowała średni o imieniu JAN PAWEŁ II. Trzeci dzwon o imieniu ŚWIĘTY ALBERT ufundowała rodzina Maurycych. Konstrukcję pod dzwony wykonała rodzina Gierałtów z Dąbrówki Tuchowskiej. Sterowanie do dzwonów wykonała firma RDUCH. Uroczystego poświęcenia dzwonów dokonał wikariusz generalny Diecezji Tarnowskiej bp dr Jan Styrna, kolega seminaryjny rodaka tuchowskiego ks. Wiesława Krzyżanowskiego proboszcza z Bolesławia.

Za zezwoleniem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie niedziela najbliższa liturgicznemu wspomnieniu św. Brata Alberta Chmielowskiego (17 czerwca) jest obchodzona w Dąbrówce Tuchowskiej jako uroczystość patronalna. Uroczystą sumę z okolicznościową homilią i procesją eucharystyczną odprawia zaproszony kapłan. Ochotnicza Straż Pożarna przygotowuje na ten dzień występy oświatowo-rozrywkowe.

Od przybycia do pomocy duszpasterskiej w parafii św. Jakuba Ap. w Tuchowie, ks. mgra lic. Józefa Nowaka  rozszerzono zakres duszpasterstwa liturgicznego w Dąbrówce Tuchowskiej. W niedziele  odprawiane są dwie msze święte (godz. 8:00 i 11:00), a w dni powszednie w środy i piątki (godz. 17:00). Dąbrówkę Tuchowską reprezentują w Radzie Duszpasterskiej Parafii św. Jakuba w Tuchowie Zofia Kras, Anna Moździerz i Stanisław Łazarek. Każdego roku w kaplicy głoszone są rekolekcje wielkopostne, odprawiane gorzkie żale z kazaniami pasyjnymi oraz inne okresowe nabożeństwa. Dwa ogniska rekolekcji domowych New pastoral ożywiają i pogłębiają świadomość eklezjalną i przyczyniają się do ożywienia religijności. 

Proboszcz ks. mgr Alfons Górowski wystąpił do Biskupa Tarnowskiego z prośbą o ustanowienie w Dąbrówce Tuchowskiej samodzielnego rektoratu. Bp Andrzej Jeż zlecił Radzie Kapłańskiej zaopiniowanie tej inicjatywy. Rada Kapłańska na posiedzeniu w dniu 9 marca 1915 roku zaopiniowała negatywnie tę prośbę. Staraniem ks. mgr lic. Józefa Nowaka, drewniane wyposażenie prezbiterium zastąpiono marmurowym (ołtarz, ambona, chrzcielnica), według projektu mgr inż. arch. Marzanny Miłkowskiej . Zakupiono także do prezbiterium  nowe krzesła dla celebransa i służby ołtarza.

Po odejściu z parafii ks. mgra lic. Józefa Nowaka, duszpasterstwo w Dąbrówce Tuchowskiej sprawują kapłani wikariusze parafii Św. Jakuba St. Ap. w Tuchowie, przy czym jeden z nich ma zleconą opiekę nad kaplicą. Obecnie opiekunem kaplicy jest ks. mgr Łukasz Dutka.

                                                                                         Ks. Andrzej Gerard Dyl