Święty Jakub Starszy Apostołów zwany też Większym


Hagiografia św. Jakuba Starszego Apostoła zna pod tym imieniem: 29 świętych, 18 błogosławionych i 2 błogosławione - łącznie 49 wyniesionych do chwały ołtarzy. Imię to hebrajskie pochodzi od Jakuba (w. XVIII przed Chr.), patriarchy, od którego wywodziło się 12 pokoleń Izraela. Wśród Apostołów dwóch nosiło to imię. Dla wyróżnienia otrzymali nazwę: Starszy i Młodszy albo Większy i Mniejszy. Decydował wszakże o tym nie ich wiek, ale który z nich pierwszy przystąpił do grona Apostołów. Odróżnienie to wprowadził pierwszy św. Marek Ewangelista (Mk 15,40).
Opis: Św. Jakub Apostoł
Św. Jakub bratem św. Jana Apostoła (Mt 4,21-22). Obaj zaś bracia byli synami Zebedeusza. Byli rybakami i mieszkali nad Jeziorem Tyberiadzkim (Galilejskim) zapewne w Betsaidzie, podobnie jak św. Piotr, św. Andrzej i św. Filip, gdyż spotykamy ich razem przy połowach (J 1,54; Mt 4,18-21; J 21,2), czy też nad rzeką Jordanem. Św. Łukasz pisze, że św. Jan i św. Jakub byli nawet wspólnikami św. Piotra (Łk 5,10). Matką św. Jakuba Starszego, jak i św. Jana, była Salome, która należała do najwierniejszych towarzyszek Pana i Jego służebnic (Mk 15,40). Być może, że po raz pierwszy zetknął się św. Jakub z Panem Jezusem już nad rzeką Jordanem. Tam bowiem spotykamy jego brata, św. Jana (J 1,37). Po raz drugi Pan Jezus spotkał się z obu braćmi w czasie połowu ryb i wtedy zaprosił ich do grona Apostołów: "Gdy (Jezus) przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci - Szymona, zwanego Piotrem, i jego brata, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy przyszedł stamtąd dalej, ujrzał innych braci - Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca, i poszli za Nim" (Mt 4,21-22).
Wśród 12 Apostołów katalogi wymieniają św. Jakuba Starszego zawsze na czołowym miejscu. I tak św. Mateusz i św. Łukasz dają mu trzecie miejsce po św. Piotrze i św. Andrzeju (Mt 10,3; Łk 6,14), a św. Marek, daje mu nawet drugie miejsce po św. Piotrze (Mk 3,17).